Číslo odpadu Názov odpadu Základná cena €/t DPH Spolu €/t
170506 Výkopová zemina 12,00€ 2,40€ 14,40€
170504 Zemina a kamenivo 12,00€ 2,40€ 14,40€
170101 Betón do 500 mm 5,50€ 1,10€ 6,60€
170101 Betón nad 500 mm 7,00€ 1,40€ 8,40€
170101 Betón + železo 20,00€ 4,00€ 24,00€
170103 Obkladačky, dlaždice , keramika 30,00€ 6,00€ 36,00€
170107 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 20,00€ 4,00€ 24,00€
170107 Zmesi (ytong, hebel…) 30,00€ 6,00€ 36,00€
170904 Zmiešané odpady zo stavieb iné ako uved. 170901-02-03 80,00€ 16,00€ 96,00€
170201 Drevo 25,00€ 5,00€ 30,00€
170302 Bituménové zmesi iné ako uvedené v 170301 30,00€ 6,00€ 36,00€
170102 Tehly 20,00€ 4,00€ 24,00€
150106 Zmiešané obaly 150,00€ 30,00€ 180,00€